Privacy

איסוף נתונים בדפים, בקבוצות ובאירועים


איסוף נתונים ממשתמשים
אם אתה אוסף תוכן ומידע ישירות ממשתמשים, הדף, הקבוצה או האירוע שלך יצטרכו להבהיר שאתה (ולא פייסבוק) אוסף אותם, ותצטרך לספק הודעה ולקבל הסכמה מהמשתמשים לגבי השימוש שלך בתוכן ובמידע שאתה אוסף. ללא קשר לאופן איסוף התוכן והמידע מהמשתמשים, אתה נושא באחריות להשגת כל ההרשאות הנדרשות לשימוש חוזר בתוכן ובמידע שלהם.
איסוף אוטומטי של נתונים
הדף, הקבוצה או האירוע שלך לא יאספו תוכן או מידע של משתמשים או ייגשו לפייסבוק בצורה אחרת באמצעים אוטומטיים (כגון בוטים של איסוף, רובוטים, עכבישים או שואבי תכנים) ללא הרשאה בכתב מפייסבוק.
קריאות לפעולה
הדף, הקבוצה או האירוע שלך לא ישתמשו במידע שהושג מאינטראקציה של אדם כלשהו עם לחצן הקריאה לפעולה של הדף שלך לשום מטרה למעט אספקת השירות המשויך ללחצן הקריאה לפעולה. אם תרצה להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת, השג תחילה את הסכמתו המפורשת של האדם.
עיבוד נתונים עבור נתוני שימוש של דף ב-EEA
בהתאם למיקומך ב-EEA, עיבוד הנתונים עבור נתוני שימוש של דף עשוי להיות כפוף לנספח בעל השליטה בנתוני שימוש של דף, המהווה חלק ממדיניות זו בנוגע לדפים, לקבוצות ולאירועים.

נספח בעל השליטה בנתוני שימוש של דף

כאשר אינטראקציה של אנשים עם הדף שלך והתכנים הקשורים אליו מפעילה יצירת אירוע עבור נתוני שימוש של דף, הכולל נתונים אישיים שלצורך עיבודם אתה (ו/או כל צד שלישי שעבורו אתה יוצר או מנהל את הדף) קובע את אמצעי ומטרות העיבוד במשותף עם Facebook Ireland Limited, אתה מאשר ומסכים מטעמך (וכסוכן של אותו צד שלישי אחר או מטעמו) כי נספח בעל השליטה בנתוני השימוש של דף זה (“נספח בנושא נתוני שימוש של דף”) חל:
עליך ועל Facebook Ireland Limited‏, ‎4 Grand Canal Square‏, Grand Canal Harbour‏, Dublin 2 Ireland ‏(“Facebook Ireland”, “אנו” או “אנחנו”; ביחד “הצדדים”) מאשרים ומסכימים להיות בעלי שליטה משותפים בהתאם לסעיף 26 של GDPR לעניין עיבוד נתונים אישיים באירועים עבור נתוני שימוש של דף (“נתוני שימוש”). השליטה המשותפת כוללת את היצירה של אותם אירועים ואת איסופם לנתוני שימוש של דף המסופקים למנהלי דפים. הצדדים מסכימים כי לגבי כל עיבוד אחר של מידע אישי הקשור לדף ו/או לתוכן המשויך אליו שבעבורם אין קביעה משותפת של מטרות ואמצעים, Facebook Ireland, ולפי העניין, אתה, נשארים בעלי שליטה נפרדים ועצמאיים.
העיבוד של נתוני השימוש כפוף להוראות של נספח זה בנושא נתוני שימוש של דף. אלה חלות על כל הפעילויות שבהן Facebook Ireland, עובדיה או המעבדים שלה מעבדים נתוני שימוש.
אחריותה של Facebook Ireland ואחריותך לעמידה בהתחייבויות על פי GDPR בכל הנוגע לעיבוד נתוני שימוש נקבעות באופן הבא:
Facebook Ireland: Facebook Ireland תבטיח שיש לה בסיס משפטי לעיבוד נתוני שימוש כמפורט במדיניות הנתונים של Facebook Ireland (ראה הסעיף “מה הבסיס החוקי שלנו לעיבוד נתונים?”). אלא אם כן צוין אחרת בנספח זה בנושא נתוני שימוש של דף בינך ל-Facebook Ireland‏, Facebook Ireland נוטלת על עצמה את האחריות למילוי ההתחייבויות החלות על פי GDPR לגבי עיבוד נתוני שימוש (כולל, בין השאר, סעיפים 12 ו-13 של GDPR, סעיפים 15 עד 21 של GDPR, סעיפים 33 ו-34 של GDPR). Facebook Ireland תיישם אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להבטיח את אבטחת העיבוד בהתאם לסעיף 32 של GDPR. הדבר כולל את האמצעים המופיעים בנספח להלן (כפי שעודכנו מעת לעת, למשל, כדי לשקף התפתחויות טכנולוגיות). כל עובדי Facebook Ireland המעורבים בעיבוד נתוני שימוש כפופים להתחייבויות המתאימות לשמירת הסודיות של נתוני השימוש.
מנהלי דפים: גם עליכם להבטיח שיש לכם בסיס משפטי לעיבוד נתוני שימוש. בנוסף למידע שנמסר לנשואי הנתונים על ידי Facebook Ireland באמצעות מידע אודות נתוני שימוש של דף, עליכם להבהיר את הבסיס המשפטי שלכם, כולל האינטרסים הלגיטימיים שאתם מקדמים, במידה ורלוונטי, את בעלי השליטה האחראים בצד שלכם, כולל פרטי הקשר שלהם, וכן את פרטי הקשר של פקיד הגנת הנתונים (סעיף ‎13(1)(a-d) של GDPR), אם בכלל.
Facebook Ireland תאפשר לנשואי הנתונים גישה לעיקרי נספח זה בנושא נתוני שימוש של דף (סעיף ‎26(2‎) של GDPR). הדבר נעשה בשלב זה באמצעות נתוני מידע אודות נתוני שימוש של דףשאליהם ניתן לגשת מכל הדפים.
Facebook Ireland תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כיצד לציית למגבלות החלות עליה במסגרת נספח זה בנושא נתוני שימוש של דף. אתה מאשר ומסכים שרק Facebook Ireland תוכל לקבל ולבצע החלטות בנוגע לעיבוד נתוני השימוש. אתה גם מאשר ומסכים כי הרשות המפקחת המובילה לעיבוד המשותף היא Irish Data Protection Commission (למרות האמור בסעיף ‎55(2‎) של GDPR, במידה שרלוונטי).
נספח זה בנושא נתוני שימוש של דף לא מעניק לך זכות כלשהי לדרוש קבלת נתונים אישיים של משתמשי פייסבוק המעובדים בקשר עם מוצרי פייסבוק, לרבות עבור נתוני שימוש של דף שאנו מספקים לך.
הצדדים קובעים את ערוצי התקשורת המוזכרים במידע אודות נתוני שימוש של דף או בכל מסמך מאוחר יותר כנקודות הקשר עבור נשואי הנתונים.
אם נשואי נתונים מממשים את זכויותיהם לפי GDPR בנוגע לעיבוד נתוני שימוש נגדך (סעיף ‎26(3‎) של GDPR), או שקיבלת פנייה של רשות פיקוח בנוגע לעיבוד נתוני שימוש, כל אחד מהם להלן “בקשה” , תעביר אלינו מיד את כל המידע הרלוונטי בנוגע לבקשה מסוג זה תוך שבעה ימים קלנדריים לכל היותר. לשם כך, תוכל לשלוח טופס זה. Facebook Ireland תשיב לבקשות של נשואי נתונים בהתאם להתחייבויות שלנו במסגרת נספח זה בנושא נתוני שימוש של דף. אתה מסכים להשקיע מאמצים סבירים בתוך פרק זמן סביר כדי לשתף עמנו פעולה במתן תשובה לבקשות מסוג זה. אינך מורשה לפעול או להשיב בשמה של Facebook Ireland.
אם השתמשת בדף, אתה מסכים לכך שכל תביעה, מחלוקת או עילה משפטית שתהיה לך כלפינו ואשר תנבע מנספח זה בנושא נתוני שימוש של דף או תתייחס אליו, תהיה חייבת להתברר באופן בלעדי בבתי המשפט באירלנד, שאתה מקבל באופן בלתי ניתן לביטול את השיפוט של בתי המשפט באירלנד למטרת הדיון בתביעות כאלה, ושחוקי אירלנד יחולו על נספח זה בנושא נתוני שימוש של דף, ללא קשר להתנגשות בין סעיפי חוק. אם אתה צרכן שמתגורר באופן רגיל במדינה החברה באיחוד אירופי, רק סעיף 4.4 בתנאי השירות שלנו חל עליך.
יתכן שנצטרך לעדכן נספח זה בנושא נתוני שימוש של דף מעת לעת. בעצם המשך הגישה או השימוש בדפים לאחר הודעה על עדכון לנספח זה בנושא נתוני שימוש של דף, אתה מסכים להיות כפוף לו. אם אינך מסכים לנספח המעודכן בנושא נתוני שימוש של דף, הפסק כל שימוש בדפים. אם אתה צרכן שמתגורר באופן רגיל במדינה החברה באיחוד אירופי, רק סעיף 4.1 בתנאי השירות שלנו חל עליך.
אם נמצא שחלק מסוים של נספח זה בנושא נתוני שימוש של דף אינו ניתן לאכיפה, תוקף שאר חלקיו יישמר. כשל באכיפתנו את האמור בנספח זה בנושא נתוני שימוש של דף לא ייחשב כוויתור. כל בקשה מצדך לשינוי או ויתור של תנאים אלה חייבת להתבצע בכתב ולכלול את חתימתנו.
נספח זה בנושא נתוני שימוש של דף חל רק על עיבוד נתונים אישיים במסגרת תקנה ‎(EU) 2016/679‏ (“GDPR”). משמעותם של “נתונים אישיים”,”עיבוד”,”בעל שליטה”,”מעבד”,”רשות פיקוח” ו”נשוא נתונים” בנספח זה בנושא נתוני שימוש של דף היא זו המפורטת ב-GDPR עבור “personal data”‏, “processing”‏, “controller”‏, “processor”‏, “supervisory authority” ו-“data subject” בהתאמה.

תוספת: אבטחה
“מוצרים ישימים” כוללים דפי פייסבוק ונתוני שימוש של דף.
ארגון אבטחת מידע
פייסבוק מעסיקה אחראי אבטחה הנושא באחריות הכוללת לאבטחה בארגון. פייסבוק מעסיקה אנשי צוות האחראים לפיקוח על אבטחת המוצרים הישימים.
אבטחה פיזית וסביבתית
אמצעי האבטחה של פייסבוק כוללים אמצעי בקרה שנועדו לספק בטוחה סבירה לכך שהגישה הפיזית למתקני העיבוד מוגבלת לאנשים מורשים, ולכך שנקבעו אמצעי בקרה סביבתית כדי לזהות הרס עקב סכנה סביבתית, למנוע אותו ולשלוט בו. אמצעי הבקרה כוללים:
רישום ובקרה של גישה פיזית למתקן עיבוד הנתונים על ידי עובדים וקבלנים;
מערכות מעקב באמצעות מצלמות במתקן עיבוד הנתונים;
מערכות לניטור ובקרה של הטמפרטורה והלחות עבור ציוד המחשבים במתקן עיבוד הנתונים;
גנרטורים לאספקת חשמל ולגיבוי במתקן עיבוד הנתונים;
נהלים למחיקה והסרה מאובטחים של נתונים בכפוף לתנאי המוצר הישים; וכן
פרוטוקולים הדורשים תעודות זהות לכניסה לכל מתקני פייסבוק עבור כל אנשי הצוות העובדים עם המוצרים הישימים.
אנשי צוות
הדרכה. פייסבוק מוודאת שכל אנשי הצוות עם גישה לנתוני שימוש עוברים הכשרה בנושאי אבטחה.
סינון ובדיקות רקע. פייסבוק מפעילה תהליך לצורך:
אימות זהותם של אנשי צוות עם גישה לנתוני שימוש; וכן
ביצוע בדיקות רקע, ככל שהדבר מותר בחוק, של אנשי צוות העובדים עם היבטים הנוגעים למוצרים ישימים או תומכים בהם בהתאם לכללים של פייסבוק.
הפרות אבטחה של עובדים. פייסבוק נוקטת בצעדים משמעתיים במקרה של גישה בלתי מורשית לנתוני שימוש על ידי עובדי פייסבוק, כולל, ככל שהדבר מותר בחוק, עונשים עד וכולל סיום העסקתם.
בדיקות אבטחה
פייסבוק מבצעת בדיקות אבטחה ופגיעות שגרתיות של הגישה כדי לבדוק אם אמצעי הבקרה העיקריים מיושמים כהלכה ויעילים.
בקרת גישה
ניהול סיסמאות. פייסבוק קבעה תהליכים לניהול סיסמאות עבור אנשי הצוות שלה שנועדו להבטיח שהסיסמאות הן אישיות לכל אדם ולא נגישות לאנשים לא מורשים, הכוללים לכל הפחות:
הקצאת סיסמאות, כולל תהליכים שנועדו לאימות זהות המשתמש לפני מתן סיסמה חדשה, חלופית או זמנית;
הגנה באמצעות הצפנה על סיסמאות המאוחסנות במערכות מחשבים או נמצאות במעבר ברשת;
שינוי סיסמאות ברירת מחדל המתקבלות מספקים;
סיסמאות חזקות בהתאמה לשימוש המיועד שלהן; וכן
חינוך בנושא של נהלי סיסמאות נכונים.
ניהול גישה. פייסבוק מבקרת ועוקבת גם אחר הגישה של אנשי הצוות שלה למערכותיה באמצעות:
נהלים קבועים לשינוי וביטול זכויות גישה ומזהי משתמשים, ללא עיכוב מיותר;
נהלים קבועים לדיווח וביטול הרשאות גישה שנפרצו (סיסמאות, אסימונים וכדומה);
ניהול יומני אבטחה מתאימים לרבות, היכן שהדבר ישים, מזהה משתמש וחותמת זמן;
סנכרון שעונים עם NTP; וכן
רישום של אירועי ניהול גישת משתמש הבאים לכל הפחות:
שינויים בהרשאות;
אימות וניסיונות גישה כושלים ומוצלחים; וכן
פעולות קריאה וכתיבה.
אבטחת תקשורת
אבטחת רשת
פייסבוק מפעילה טכנולוגיה שתואמת את המקובל בתעשייה להפרדת רשתות.
גישת רשת מרוחקת למערכות פייסבוק מחייבת תקשורת מוצפנת על ידי שימוש בפרוטוקולים מאובטחים, ושימוש באימות רב-שלבי.
הגנה על נתונים במעבר. פייסבוק אוכפת את השימוש בפרוטוקולים מתאימים שנועדו להגן על סודיות נתונים הנמצאים במעבר ברשתות ציבוריות.
ניהול פגיעות
פייסבוק יוצרת ומנהלת תוכנית לניהול פגיעויות המכסה את המוצרים הישימים וכוללת הגדרת כללים ותחומי אחריות למעקב אחר פגיעויות, הערכת סיכוני פגיעויות ופריסת תיקונים.
ניהול אירועי אבטחה
פייסבוק מנהלת תוכנית מענה לאירועי אבטחה לניטור, גילוי וטיפול באירועי אבטחה אפשריים המשפיעים על נתוני שימוש. תוכנית המענה לאירועי אבטחה כוללת, לכל הפחות, הגדרה של תפקידים ותחומי אחריות, בדיקות תקשורת ובדיקות לאחר אירוע, כולל ניתוח סיבת השורש ותוכניות תיקון.
פייסבוק מבצעת מעקב לאיתור פריצות אבטחה ופעילות זדונית המשפיעה על נתוני שימוש.

פיקסל פייסבוק

תנאים והגבלות
התנאים והתניות של פייסבוק כוללים את הצהרת הזכויות ותחומי האחריות של פייסבוק וכל תנאים שהן שמאוזכרים או משולבים, כולל תנאי מודעות בהצגה עצמית, הנחיות הפרסום של פייסבוק, תנאי הפיקסל ותנאי הקטלוג.. אנו לא משתמשים בנתונים אישיים רגישים לפילוח מודעות. אסור לנושאים שבחרת לפילוח המודעה שלך לשקף את הדיעות האישיות, המאפיינים או הערכים של המשתמשים. אי ציות לתנאים והתניות של פייסבוק עלול לגרום לשורה של תוצאות, כולל ביטול מודעות שמיקמת וחיסול החשבון שלך. יש להבין שאם מקום המגורים או העסק העיקרי שלך נמצאים בארה”ב או בקנדה, ההסכם בינך לפייסבוק נקשר בלעדית עם Facebook, Inc. אחרת, ההסכם נקשר בלעדית עם Facebook Ireland, Ltd., מלבד מפרסמים במדינות מסוימות שרשאים תחת נסיבות מסוימות להיקשר בחוזה ישירות עם חברות שותפות של פייסבוק במטרה הבלעדית להזמנת מודעות. אם חלים עליך תנאים מיוחדים, ניתן למצוא תנאים מיוחדים החלים על ההזמנות שלך מחברות בת אלה כאן.

 1. ההרשאות שאתה נותן לנו
  אנחנו זקוקים להרשאות מסוימות ממך כדי לספק את השירותים שלנו:
  הרשאה לשימוש בתוכן שאתה יוצר ומשתף: חלק מהתוכן שאתה משתף או מעלה, כגון תמונות או סרטונים, עשוי להיות מוגן על ידי חוקי קניין רוחני.
  אתה הבעלים של הזכויות על הקניין הרוחני (דברים כמו זכויות יוצרים או סימנים מסחריים) בכל תוכן כזה שאתה יוצר ומשתף בפייסבוק ובמוצרים האחרים של חברת פייסבוק שאתה משתמש בהם. שום דבר בתנאים אלה אינו גורע מהזכויות שיש לך על התוכן שלך. אתה חופשי לשתף את התוכן שלך עם כל גורם אחר, בכל מקום שתרצה.
  עם זאת, כדי לספק את השירותים שלנו, אנחנו צריכים שתעניק לנו הרשאות חוקיות מסוימות (הידועות כ’רישיון’) לשימוש בתוכן זה. דבר זה נועד אך ורק לצורך מתן ושיפור המוצרים והשירותים שלנו כמתואר בסעיף 1 לעיל.
  באופן ספציפי, כשאתה משתף, מפרסם או מעלה תוכן המוגן בזכויות קניין רוחני במוצרים שלנו או בקשר אליהם, אתה נותן לנו רישיון לא בלעדי, הניתן להעברה, ניתן להקצאה ברישיון משנה, פטור מתמלוגים וכן רישיון כלל-עולמי לארח, להשתמש, להפיץ, לשנות, להפעיל, להעתיק, לבצע או להציג בציבור, לתרגם וליצור עבודות נגזרות מתוך התוכן שלך (בהתאם להגדרות הפרטיות והאפליקציות שלך). כך, לדוגמה, אם אתה משתף תמונה בפייסבוק, אתה נותן לנו הרשאה לאחסן, להעתיק ולשתף אותה עם אחרים (כאמור, בהתאם להגדרות שלך), כגון ספקי שירות שתומכים בשירות שלנו או במוצרי פייסבוק אחרים שבהם אתה משתמש רישיון זה יסתיים כאשר התוכן שלך יימחק מהמערכות שלנו.
  תוכל למחוק תוכן ספציפי, או את כולו בבת אחת על ידי מחיקת חשבונך. קבל מידע נוסף על הדרך למחוק את החשבון שלך. תוכל להוריד עותק של הנתונים שלך בכל עת לפני מחיקת חשבונך.
  לאחר שמחקת תוכן, הוא אינו גלוי יותר למשתמשים אחרים, אך הוא עשוי להמשיך להתקיים במקום אחר במערכות שלנו, כאשר:
  מחיקה מיידית לא התאפשרה בשל מגבלות טכניות (במקרה כזה, התוכן שלך יימחק תוך 90 יום לכל היותר מהרגע שבו מחקת אותו);
  אחרים משתמשים בתוכן שלך בהתאם לרישיון זה והם לא מחקו אותו (במקרה כזה רישיון זה ימשיך לחול עד למחיקתו של אותו תוכן); או
  כאשר מחיקה מיידית תגביל את יכולתנו:
  לחקור או לזהות פעילות בלתי חוקית או הפרות של התנאים והמדיניות שלנו (לדוגמה, כדי לזהות או לחקור שימוש לרעה במוצרים או במערכות שלנו);
  לעמוד במחויבות משפטית, כגון שימור ראיות; או
  להיענות לבקשה של רשות שיפוטית או מנהלית, רשות לאכיפת חוק או סוכנות ממשלתית;
  ובמקרה כזה, התוכן יישמר למשך זמן שאינו ארוך יותר מן הנדרש למטרות שלשמן הוא נשמר (משך הזמן המדויק ישתנה בהתאם לכל מקרה לגופו).
  בכל אחד מהמקרים הנ”ל, רישיון זה ימשיך לחול עד שהתוכן יימחק במלואו.
  הרשאה לשימוש בשמך, בתמונת הפרופיל שלך ובמידע לגבי הפעולות שלך עם מודעות ותוכן ממומן: אתה נותן לנו הרשאה לשימוש בשמך, בתמונת הפרופיל שלך ובמידע על פעולות שביצעת בפייסבוק בקשר עם או למודעות, להצעות ולתוכן ממומן אחר שאנחנו מציגים במגוון המוצרים שלנו, ללא כל פיצוי לך. לדוגמה, אנחנו עשויים להראות לחבריך שאתה מתעניין באירוע שפורסם או שסימנת לייק בדף שנוצר על ידי מותג ששילם לנו כדי להציג את המודעות שלו בפייסבוק. רק אנשים שקיבלו ממך הרשאה לראות את הפעולות שאתה מבצע בפייסבוק יוכלו לראות מודעות כאמור. אתה יכול לקבל מידע נוסף על הגדרות המודעות וההעדפות שלך.
  הרשאה לעדכן תוכנה שאתה מוריד או משתמש בה: אם אתה מוריד או משתמש בתוכנה שלנו, אתה נותן לנו הרשאה להוריד ולהתקין עדכונים לתוכנה, היכן שרלוונטי.
 2. מגבלות על שימוש בקניין הרוחני שלנו
  אם אתה משתמש בתוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני שלנו שהפכנו לזמין במוצרים שלנו (למשל תמונות, עיצובים, סרטונים או צלילים שאנחנו מספקים ושאתה מוסיף לתוכן שאתה יוצר או משתף בפייסבוק), אנחנו שומרים את כל הזכויות בתוכן זה (אך לא בתוכן שלך). אתה יכול להשתמש בזכויות היוצרים או בסימנים המסחריים שלנו (או בסימנים דומים) רק אם הדבר מותר במפורש בהנחיות השימוש במותג שלנו או עם הרשאה מראש ובכתב מאתנו. עליך לקבל הרשאה בכתב מאתנו (או הרשאה במסגרת רישיון קוד פתוח) כדי לבצע שינויים, ליצור עבודות נגזרות, להדר לאחור או לנסות לחלץ קוד מקור מאתנו בכל דרך אחרת.
 3. הגבלות חבות
  אנחנו עובדים קשה כדי לספק את המוצרים הטובים ביותר שניתן וכדי לפרט הנחיות ברורות לכל מי שמשתמש בהם. עם זאת, המוצרים שלנו ניתנים “כפי שהם”, ואנחנו לא מתחייבים שהם יהיו תמיד בטוחים, מאובטחים או נקיים משגיאות, או שהם יפעלו ללא הפרעות, עיכובים או פגמים. עד למידה המותרת בחוק, אנחנו גם מסירים מעצמנו כל אחריות, מפורשת או משתמעת, כולל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה לתכלית מסוימת, בעלות ואי-הפרה. אנחנו לא שולטים בדברים שאנשים וגורמים אחרים עושים או אומרים ולא מכוונים דברים אלה, ואיננו אחראים למעשים או להתנהגות שלהם (באופן מקוון או לא מקוון) או לתוכן שהם משתפים (כולל תוכן פוגעני, בלתי הולם, מגונה, לא חוקי ותוכן מעורר התנגדות אחר).
  אין לנו אפשרות לחזות מראש מתי יתעוררו בעיות הקשורות למוצרים שלנו. לפיכך, החבות שלנו תהיה מוגבלת במידה המלאה ביותר המותרת בחוק החל, ובשום מקרה לא תהיה לנו חבות כלפיך לגבי הפסד רווחים, הכנסות, מידע או נתונים, או לגבי נזקים תוצאתיים, מיוחדים, עקיפים, עונשיים או מקריים שינבעו מתוך או יהיו קשורים לתנאים אלה או למוצרי פייסבוק, גם אם קיבלנו מידע על האפשרות להתרחשותם של נזקים כאלה.
 4. מחלוקות
  אנחנו מנסים לספק כללים ברורים כדי שנוכל להגביל או בשאיפה למנוע מחלוקות בינך לבינינו. עם זאת, אם בכל זאת תתגלע מחלוקת, כדאי לדעת מראש היכן ניתן לפתור אותה ואילו חוקים יחולו.
  אם אתה צרכן, חוקי המדינה שבה אתה מתגורר יחולו על כל טענה, עילה או מחלוקת שיש לך כנגדנו אשר נובעת מתוך תנאים אלה או מוצרי פייסבוק או קשורה אליהם, ואתה רשאי לפתור את הטענה שלך בכל בית דין מוכר במדינה זו אשר יש לו סמכות שיפוט לגבי הטענה. בכל שאר המקרים, אתה מסכים לכך שהמחלוקת תיפתר אך ורק בבית המשפט המחוזי של ארה“ב במחוז הצפוני של קליפורניה, או בבית משפט של המדינה הממוקם במחוז סן מטיאו. אתה מסכים גם להכיר בסמכות השיפוט האישית של כל אחד מבתי משפט אלה למטרות התדיינות לגבי טענה זו, ושחוקי מדינת קליפורניה יחולו על תנאים אלה ועל כל טענה, ללא קשר לסתירה עם הוראות החוק.
 5. אחר
  תנאים אלה (שנקראו בעבר ‘הצהרת הזכויות ותחומי האחריות’) מהווים את מלוא ההסכם בינך לבין Facebook, Inc.‎ לגבי השימוש שלך במוצרים שלנו. הם גוברים על כל הסכם קודם.
  חלק מהמוצרים שאנחנו מציעים כפופים גם לתנאים משלימים. אם אתה משתמש באחד ממוצרים אלה, התנאים המשלימים יהיו זמינים ויהפכו לחלק מההסכם שלך איתנו. לדוגמה, אם אתה ניגש למוצרים שלנו או משתמש בהם למטרות מסחריות או עסקיות, כגון קניית מודעות, מכירת מוצרים, פיתוח אפליקציות, ניהול קבוצה או דף לעסק שלך או שימוש בשירותי המדידה שלנו, עליך להסכים לתנאים המסחריים שלנו. אם אתה מפרסם או משתף תוכן המכיל מוזיקה, עליך לפעול בהתאם להנחיות המוזיקה שלנו. במידה שתנאים משלימים כלשהם עומדים בסתירה לתנאים אלה, התנאים המשלימים הם שיחולו לעניין הסתירה.
  אם נמצא שחלק כלשהו של תנאים אלה אינו ניתן לאכיפה, שאר החלקים יישארו במלוא תוקפם. אם לא נצליח לאכוף אי-אלו מתנאים אלה, הדבר לא ייחשב כוויתור. כל שינוי או ויתור של תנאים אלה חייב להתבצע בכתב ולכלול את חתימתנו.
  אינך רשאי להעביר אף אחת מזכויותיך או חובותיך תחת תנאים אלה לאף אחד אחר ללא הסכמתנו.
  אתה רשאי למנות אדם (הנקרא איש קשר לענייני הנצחה) שינהל את החשבון שלך אם החשבון יונצח. רק איש הקשר לענייני הנצחה או אדם שזיהית בצוואה תקפה או במסמך דומה המביע הסכמה ברורה לחשוף את התוכן שלך במקרה של מוות או אי-יכולת לתפקד, יוכל לבקש חשיפה של תוכן מהחשבון שלך לאחר הנצחתו.
  תנאים אלה אינם מעניקים כל זכויות לצד שלישי כמוטב. אנחנו רשאים להמחות באופן חופשי את כל זכויותינו וחובותינו במסגרת תנאים אלה במקרה של מיזוג, רכישה או מכירת נכסים, או על פי חוק או בדרך אחרת.
  עליך לדעת שייתכן שנצטרך לשנות את שם המשתמש של החשבון שלך בנסיבות מסוימות (לדוגמה, אם מישהו אחר מבקש את שם המשתמש ונראה ששם המשתמש אינו קשור לשם שבו אתה משתמש בחיי היומיום). אנחנו נודיע לך מראש אם נצטרך לעשות זאת ונסביר למה.
  אנחנו מעריכים תמיד את המשוב שלך והצעות אחרות לגבי המוצרים והשירותים שלנו. עם זאת, עליך לדעת שייתכן שנשתמש בהם ללא כל הגבלה או מחויבות לפצות אותך, ואין לנו כל מחויבות לשמור על סודיותם.
  אנחנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש.
 6. הגבלות על שימוש בנתונים
 7. ודא שכל נתוני המודעות הנאספים, מתקבלים או נגזרים ממודעות פייסבוק או אינסטגרם שלך (“נתוני פרסום בפייסבוק”) ישותפו רק עם אנשים הפועלים בשמך, כגון ספק השירות שלך. אתה אחראי להבטיח שספקי השירות שלך יגנו על נתוני הפרסום בפייסבוק או על כל מידע אחר המתקבל מאיתנו, יגבילו את השימוש שלהם בכל המידע הזה וישמרו על סודיותו ועל בטיחותו.
 8. אל תשתמש בנתוני הפרסום בפייסבוק לאף מטרה (ובכלל זה פילוח מחדש, מיזוג נתונים בין קמפיינים של מפרסמים שונים או התרת שימוש בשיטות ‘שק קמח’ [מפרסם שמשתמש בשמות מותג של מפרסם אחר כדי לקבל תעבורה לאתר שלו] או הפניה מחדש עם תיוגים), אלא על בסיס מצטבר ואנונימי (אלא אם קיבלת אישור מפייסבוק), ורק במטרה להעריך את הביצועים והאפקטיביות של הקמפיינים שלך בפייסבוק.
 9. אל תשתמש בנתוני הפרסום בפייסבוק, כולל קריטריוני הפילוח של המודעה שלך, כדי לבנות פרופילי משתמשים, להוסיף להם, לערוך אותם, להשפיע עליהם או להרחיב אותם, כולל פרופילים המשויכים למזהה של מכשיר נייד כלשהו או למזהה ייחודי אחר המזהה משתמש, דפדפן, מחשב או מכשיר ספציפי.
 10. אל תעביר את נתוני הפרסום בפייסבוק (כולל נתונים אנונימיים, מצטברים או נגזרים) לשום רשת פרסום, פלטפורמה לניהול פרסום (ad exchange), ספק נתונים או שירות אחר הקשור לפרסום או להפקת רווח כספי.
 11. הגדרות מדיניות אלה עשויות להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

הכלים העסקיים של פייסבוק הם תת-קבוצה של מוצרי פייסבוק שאנו מספקים כדי לעזור לבעלי אתרים ולמפרסמים, למפתחים, לשותפים עסקיים (וללקוחותיהם) ולאחרים לשלב, להשתמש בהם ולהחליף מידע עם פייסבוק. הכלים העסקיים של פייסבוק כוללים רכיבי API ו-SDK‏, את הפיקסל של פייסבוק, פלאגינים חברתיים כמו הלחצנים ‘לייק’ ו’שתף’, ‘התחברות לפייסבוק’ ו-Account Kit‏, וכן אינטגרציות של פלטפורמות, פלאגינים, קוד, מפרטים, תיעוד, טכנולוגיה ושירותים אחרים. על ידי לחיצה על “קבל” או בשימוש בכל אחד מהכלים של פייסבוק, אתה מסכים לדברים הבאים:
שיתוף נתונים אישיים עם פייסבוק
תוכל להשתמש בכלים העסקיים של פייסבוק כדי לשלוח לנו נתונים אישיים על הלקוחות והמשתמשים שלך (“נתוני לקוח”). בהתאם למוצרי פייסבוק שבהם אתה משתמש, נתוני הלקוח עשויים לכלול:
“פרטים ליצירת קשר” הכוללים מידע שמזהה אנשים באופן אישי, כגון שמות, כתובות דוא”ל ומספרי טלפון שבהם אנו משתמשים למטרות התאמה בלבד. אנו נבצע גיבוב (hash) של הפרטים ליצירת קשר שתשלח אלינו באמצעות פיקסל javascript של פייסבוק למטרות התאמה לפני השידור. בעת שימוש בפיקסל תמונה של פייסבוק או בכלים עסקיים אחרים של פייסבוק, אתה או ספק השירות שלך נדרשים לבצע גיבוב של פרטי הקשר באופן שצוין על ידנו לפני השידור.
“נתוני אירוע” כוללים מידע אחר שאתה משתף לגבי לקוחותיך והפעולות שהם מבצעים באתרים וביישומים או בחנויות שלך, כגון ביקורים באתרים שלך, התקנות של היישומים שלך ורכישות של המוצרים שלך.
נתוני לקוח אינם כוללים מידע שאדם מסוים מורה לך באופן ספציפי לשתף בפלטפורמה שלנו, כמו מאמר או שיר ששותפו באמצעות פלאגינים חברתיים או באמצעות אינטגרציה אחרת.
כפוף לפסקה 1(ד), אנו לא נשתף את נתוני הלקוח שתספק לנו עם גורמי צד שלישי (כולל מפרסמים), אלא אם נקבל את רשותך או שנידרש לעשות זאת על פי חוק. אנו נשמור על הסודיות והאבטחה של נתוני הלקוח, לרבות בעזרת אמצעי הגנה ארגוניים, טכניים ופיזיים הולמים, המיועדים (א) לשמור על האבטחה ועל השלמות של נתוני הלקוח בזמן שהם נמצאים במערכות שלנו, וכן (ב) להגן מפני גישה, שימוש, שינוי או חשיפה מקריים או לא מורשים של נתוני הלקוח בתוך המערכות שלנו.
אתה מסכים כי פייסבוק רשאית להעניק גישה לנתוני אירוע ו/או עותק של נתוני אירוע אודות אדם מסוים לאותו אדם על פי בקשתו.
אתה מצהיר ומתחייב שיש לך (ולכל ספק נתונים שבו תשתמש) בסיס חוקי (בהתאם לכל החוקים, התקנות והנחיות התעשייה החלים) לחשיפת נתוני הלקוח והשימוש בהם. אם לא אספת את נתוני הלקוח ישירות מהאדם שהם שייכים לו, אתה מצהיר ומתחייב, מבלי להגביל דבר בתנאי כלים עסקיים אלה, שיש בידיך את כל הזכויות וההרשאות הדרושות ואת הבסיס החוקי לחשיפת נתוני הלקוח ולשימוש בהם.
אתה תודיע לנו בכתב ללא דיחוי על כל תלונה או ערעור, בפועל או שיש איום בהם, הקשורים לשימוש בנתונים אישיים על פי תנאי כלים עסקיים אלה, ותשתף איתנו פעולה במתן תגובה לתלונה או לערעור.
אם אתה משתמש בנתוני הלקוח מטעם צד שלישי כלשהו, אתה גם מצהיר ומתחייב שיש לך את הסמכות כסוכן של צד שלישי זה להשתמש בנתונים האלה ולעבדם בשמו ולחייב את הצד השלישי האמור בתנאי כלים עסקיים אלה. אתה תשתמש בנתוני הלקוח או בכל קהל או דוחות שנוצרו תוך שימוש בנתוני הלקוח, רק בשמו של צד שלישי זה.
אתה לא תשתף עמנו נתוני לקוח שידוע לך, או שעליך לדעת באופן סביר, כי הם התקבלו מילדים מתחת לגיל 13 או מתייחסים אליהם, או הכוללים מידע בריאותי, מידע פיננסי או קטגוריות אחרות של מידע רגיש (כולל מידע המוגדר רגיש במסגרת החוק החל).

השימוש בנתוני לקוח.
אנו נשתמש בנתוני הלקוח למטרות הבאות, בהתאם למוצרים של חברת פייסבוק בהם תבחר להשתמש:
פרטים ליצירת קשר לצורך התאמה
אתה מורה לנו לעבד את הפרטים ליצירת קשר אך ורק כדי להתאים בין פרטי הקשר למזהה המשתמש של פייסבוק או של אינסטגרם (“מזהי משתמש מתאימים”), וכן כדי לשלב את מזהי המשתמש האלה עם נתוני האירוע המתאימים להם. אנו נמחק את פרטי הקשר לאחר תהליך ההתאמה.
נתוני אירוע לצורך שירותי מדידה ושירותי ניתוח
אתה מורה לנו לעבד את נתוני האירוע (א) כדי להכין בשמך דוחות על ההשפעה של קמפייני הפרסום שלך ושל תוכן מקוון אחר (“דוחות קמפיין”) וכן (ב) כדי ליצור ניתוח ונתוני שימוש לגבי לקוחותיך והשימוש שלהם ביישומים, באתרים, במוצרים ובשירותים שלך (“ניתוחי הנתונים”).
אנו מעניקים לך רישיון לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה להשתמש בדוחות הקמפיין ובניתוחי הנתונים למטרות העסקיות הפנימיות שלך, אך ורק על בסיס מצטבר ואנונימי לצורכי מדידה. אינך רשאי לחשוף את דוחות הקמפיין או את ניתוחי הנתונים, או כל חלק מהם, בפני צד שלישי כלשהו, אלא אם כן הסכמנו אחרת בכתב. אנו לא נחשוף את דוחות הקמפיין או את ניתוחי הנתונים, או כל חלק מהם, לאף צד שלישי ללא רשותך, אלא אם כן (i) הם שולבו עם דוחות קמפיין או ניתוחי נתונים של גורמי צד שלישי רבים אחרים, וכן (ii) המידע המזהה שלך הוסר מדוחות הקמפיין וניתוחי הנתונים המשולבים.
נתוני אירוע לצורך יצירת קהלים ניתנים לפילוח
אנו עשויים לעבד את נתוני האירוע כדי ליצור קהלים (כולל קהלים מותאמים אישית מאתרים, קהלים מותאמים אישית מאפליקציות לנייד וקהלים מותאמים אישית לא מקוונים), המקובצים יחד על פי נתוני אירוע נפוצים, בהם תוכל להשתמש כדי לפלח קמפייני פרסום. לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אנו עשויים גם לאפשר לך לשתף קהלים אלו עם מפרסמים אחרים.
נתוני אירוע לצורך מסירת הודעות מסחריות והודעות עסקה
אנו עשויים להשתמש במזהי המשתמשים המתאימים ובנתוני האירועים המשויכים, כדי לעזור לך להגיע לאנשים עם הודעות עסקה והודעות מסחריות אחרות ב-Messenger ובמוצרים אחרים של חברת פייסבוק.
נתוני אירוע לצורך התאמה אישית של תכונות ושל תוכן וכדי לשפר ולאבטח את מוצרי פייסבוק
אנו משתמשים בנתוני אירוע כדי להתאים אישית את התכונות והתוכן (כולל מודעות והמלצות) שאנו מראים לאנשים במוצרי חברת פייסבוק ומחוץ להם. בקשר לפילוח מודעות ולמיטוב של הצגתן, אנו: (i) נשתמש בנתוני האירוע שלך למיטוב הצגת מודעות רק לאחר שנתוני האירוע האלה נצברו עם נתונים אחרים שנאספו ממפרסמים אחרים או שנאספו בצורה אחרת במוצרי פייסבוק; וכן (ii) לא נאפשר למפרסמים אחרים או לגורמי צד שלישי לפלח פרסום אך ורק על סמך נתוני האירוע שלך.
אנו עשויים גם להשתמש בנתוני אירוע כדי לקדם את הבטיחות והאבטחה במוצרי חברת פייסבוק ומחוץ להם, למטרות מחקר ופיתוח, וכדי לשמור על שלמות מוצרי חברת פייסבוק ולשפר אותם.

הוראות מיוחדות בנוגע לשימוש בפיקסלים וערכות SDK של פייסבוק
אתה (או שותפים הפועלים בשמך) לא תמקם פיקסלים המשויכים למנהל העסק או לחשבון המודעות שלך באתרים שאינם בבעלותך ללא אישור בכתב מאיתנו.
אם אתה משתמש בפיקסלים או בערכות ה-SDK שלנו, אתה מצהיר ומתחייב בנוסף שמסרת למשתמשים הודעה חזקה ובולטת דיה לגבי איסוף, שיתוף ושימוש בנתוני הלקוח הכוללת, לכל הפחות:
לגבי אתרים, הודעה ברורה ובולטת בכל דף שבו נעשה שימוש בפיקסלים שלנו, המקשרת לטקסט שמסביר בבירור (א) כי גורמי צד שלישי, כולל פייסבוק, עשויים להשתמש בקובצי Cookie, במשואות אינטרנט ובטכנולוגיות אחסון אחרות כדי לאסוף או לקבל מידע מהאתרים שלך ובמקומות אחרים באינטרנט, ולהשתמש במידע זה כדי לספק שירותי מדידה ולפלח מודעות, (ב) איך משתמשים יכולים לבחור להימנע מאיסוף המידע ושימוש בו לפילוח מודעות, וכן (ג) היכן משתמש יכול לגשת למנגנון למימוש בחירה זו (לדוגמה, הצגת קישורים אל http://www.aboutads.info/choices ו-http://www.youronlinechoices.eu/‎).
לגבי אפליקציות, קישור ברור ובולט שניתן לגשת אליו בקלות בתוך הגדרות האפליקציה או במדיניות הפרטיות ומתוך כל חנות או אתר שבהם האפליקציה שלך מופצת, המקשר לטקסט שמסביר בבירור (א) כי גורמי צד שלישי, כולל פייסבוק, עשויים לאסוף או לקבל מידע מהאפליקציה שלך ומאפליקציות אחרות ולהשתמש במידע זה כדי לספק שירותי מדידה ומודעות מפולחות, וכן (ב) איך והיכן משתמשים יכולים לבחור להימנע מאיסוף המידע ושימוש בו לפילוח מודעות.
בתחומי שיפוט שמחייבים הסכמה מדעת כדי לאחסן קובצי Cookie או מידע אחר במכשיר של משתמש קצה וכדי לגשת אליהם (כגון, בין היתר, האיחוד האירופי), עליך להבטיח באופן שניתן לאימות שמשתמש קצה ייתן את ההסכמה הנדרשת לפני שתשתמש בכלים העסקיים של פייסבוק כדי לאפשר לנו לאחסן קובצי Cookie או מידע אחר במכשיר של משתמש הקצה ולגשת אליהם. (לקבלת הצעות להטמעת מנגנוני הסכמה, בקר במדריך ההסכמה לקובצי Cookie של פייסבוק לאתרים ולאפליקציות.)

שינוי, סיום ושמירה:
אנו רשאים לשנות, להשעות או להפסיק את הגישה לכלים העסקיים של פייסבוק או להפסיק את הזמינות שלהם בכל עת. אתה רשאי להפסיק את השימוש שלך בכלים העסקיים של פייסבוק בכל עת. בכפוף לתנאי הכלים העסקיים האלה, אנו עשויים לשמור את נתוני האירוע למשך שנתיים לכל היותר. אנו נשמור על כל הקהלים שתיצור באמצעות נתוני האירוע עד שתמחק אותם באמצעות כלי החשבון שלך.
תנאי כלים עסקיים אלה מסדירים את פרטי הלקוח שלך ואת השימוש שלך בכלים העסקיים של פייסבוק. השימוש שלך בכלים עסקיים אלה של פייסבוק עשוי להיות כפוף גם ל מדיניות הפלטפורמה של פייסבוק. תנאי הכלים העסקיים האלה אינם מחליפים את התנאים החלים על רכישת מצאי פרסום מאיתנו (כולל, בין השאר, מדיניות הפרסום של פייסבוק הנמצאת בכתובת https://www.facebook.com/policies/ads), ותנאים אלה ימשיכו לחול על קמפיינים של מודעות מטעמך. תנאי קהל מותאם אישית של פייסבוק (הזמינים כעת בכתובת https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos) לא יחולו על קהלים שנוצרו באמצעות העיבוד של נתוני אירועים במסגרת תנאי כלים עסקיים אלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפקח או לערוך ביקורת על עמידתך בתנאי כלים עסקיים אלה.
הערה:
עדכנו את התנאים של מעקב אחר המרות, קהלים מותאמים אישית מהאתר וקהלים מותאמים אישית מהאפליקציה שלך לנייד, כולל שינוי השם לתנאי הכלים העסקיים של פייסבוק. לצורך תנאי הכלים העסקיים של פייסבוק, ההתייחסות ל”כלים של פייסבוק” בתנאים או בהסכמים הקיימים, תהיה מעתה לכלים העסקיים של פייסבוק.
עדכנו את התנאים של ההמרות הלא מקוונות, כולל שינוי שמם לתנאי הכלים העסקיים של פייסבוק. לצורך תנאי הכלים העסקיים של פייסבוק, בתנאים או בהסכמים קיימים, (i) התייחסות ל”נתוני מכירות” תפורש מעכשיו בתור “נתוני לקוח”; (ii) התייחסות ל”פרטי משתמש” תפורש מעכשיו בתור “פרטים ליצירת קשר”; (iii) התייחסות ל”נתוני עסקאות מכירות” תפורש מעכשיו בתור “נתוני אירוע”; (iv) התייחסות ל”נתוני התאמה” תפורש מעכשיו בתור “נתוני אירוע” בשילוב עם מזהי משתמשים תואמים; (v) התייחסות ל”נתונים ללא התאמה” תפורש מעכשיו בתור “נתוני אירוע” ללא שילוב עם מזהי משתמשים תואמים; (vi) התייחסות ל”דוחות” תפורש מעכשיו בתור “דוחות קמפיין”; וכן (vii) התייחסות ל-“OC” תפורש מעכשיו בתור התכונה “המרות לא מקוונות”.
כמו בתנאים המסחריים שלנו, ייתכן שנבצע שינויים בתנאים משלימים אלה. על ידי המשך הגישה אל מוצרי פייסבוק הכפופים לתנאים משלימים או השימוש בהם לאחר עדכון לתנאים המשלימים, אתה מביע את הסכמתך להיות כפוף להם.
שום דבר בתנאי הכלים העסקיים האלה לא ימנע מאיתנו לבצע גילויים למשתמשים שלנו הקשורים לכלים העסקיים של פייסבוק, כפי שיודיעו לנו או כפי שנקבע שדבר זה נאות או נדרש על פי החוק החל.

הודעה לבקרי נתונים באיחוד האירופי ובשוויץ
במידה שנתוני הלקוח כוללים נתונים אישיים שאתה מעבד הכפופים לתקנה הכללית להגנה על נתונים (תקנה (‎‎‎‎‏E‎U‎) ‎2016/679) (ה-”GDPR‎“), הצדדים מאשרים ומסכימים כי לצורך מתן שירותי התאמה, מדידה וניתוח המתוארים בסעיפים 2.א.i ו-2.א.ii לעיל, אתה הוא בקר הנתונים ביחס לנתונים האישיים הללו, ואתה הורית ל-Facebook Ireland Limited לעבד נתונים אישיים אלה מטעמך כמעבד נתונים בהתאם לתנאים אלה ולתנאי עיבוד הנתונים של פייסבוק, המשולבים להלן באמצעות הפניה. פירוש המונחים “נתונים אישיים”, “בקר נתונים” ו”מעבד נתונים” בפיסקה זו תואם למשמעות המוגדרת בתנאי עיבוד הנתונים.
תאריך תוקף: 8 באפריל, 2019

Product Catalog Terms
Facebook’s product catalog feature enables you to upload product information (such as product identifier, title, link, description, type, condition, brand, size, color, and image link) to Facebook. Without limiting any agreement between you and Facebook and by clicking “Accept” and using the product catalog feature, you agree to the following (“Terms”):
Facebook may modify and use the content that you upload to, share with or otherwise provide to Facebook in connection with the product catalog feature to create, modify and run advertisements on your behalf and provide related measurement services. Product catalog content will also enable us to better target ads and to optimize our systems. If you provide a URL to for product catalog content, you agree that we may periodically pull updates from the URL to update the product catalog content.
Product catalog content must comply with our Advertising Guidelines.
Facebook may modify, suspend or terminate access to, or discontinue at any time the availability of the product catalog feature. You may discontinue your use of the product catalog feature at any time.
If you are using any of these features on behalf of a third party, you also represent and warrant that you have the authority as agent to such party to use such features on their behalf and bind such party to these terms.

These Terms govern your use of the product catalog feature. These features are part of the “Facebook” under Facebook’s Statement of Rights and Responsibilities (the “SRR”), and your use of these features is deemed part of your use of, and actions on, “Facebook.” These Terms do not replace any terms applicable to your purchase of advertising inventory from Facebook or to your use of any specific advertising-related features (e.g., a particular ad targeting or measurement feature) of Facebook, and such terms will continue to apply to your ad campaigns and your use of such features. In the event of any conflict between these Terms and such terms or the SRR, these Terms will govern solely with respect to your use of the product catalog feature, and solely to the extent of the conflict. Any provision of these Terms, which ought to survive, shall survive any termination or expiration of these Terms. Facebook reserves the right to monitor or audit your compliance with these terms and to update these Terms from time to time, and your continued use of the product catalog feature constitutes acceptance of those changes.
Last Modified: February 13, 2015 by Facebook.

You can revoke your consent any time by clicking the cookie reject. button here:[cookie_reject]

Last Modofied 26/02/2020